วิทยุการบิน เตรียมพร้อมรับสภาพอากาศแปรปรวนในช่วงฤดูฝน

1732

ข่าวจากวิทยุการบินแห่งประเทศไทย

28 พฤษภาคม 2562

วิทยุการบินฯ เตรียมพร้อมรองรับสภาพอากาศแปรปรวนในช่วงฤดูฝน

วิทยุการบินฯ พร้อมรองรับสภาพอากาศแปรปรวนในช่วงฤดูฝน โดยเตรียมพร้อมทั้งบุคคลากรและมาตรการรองรับ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้สายการบินและประชาชนผู้ใช้บริการให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด

นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (กอญ.บวท.) เปิดเผยว่า “จากที่ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ วิทยุการบินฯ ได้กำหนดมาตรการรองรับกรณีมีสภาพอากาศแปรปรวน ฝนตกหนัก ซึ่งส่งผลต่อทัศนวิสัยทางการบิน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้โดยสารและอากาศยาน หากสภาพอากาศรุนแรงเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศจะบริหารจัดการจราจรทางอากาศ ตามมาตรการ ชะลอการวิ่งขึ้นของอากาศยานขาออกโดยให้จอดรอที่หลุมจอด เพื่อลดปริมาณความคับคั่งของปริมาณการจราจรทางอากาศบริเวณรอบสนามบิน และชะลอการทำการบินลงของอากาศยานขาเข้า ให้มีการบริหารจัดการระยะห่างในการขึ้น – ลงของอากาศยานให้เหมาะสมและประสานท่าอากาศยานภูมิภาค ในการจัดระยะต่อสำหรับอากาศยานขาออกของแต่ละสนามบิน รวมถึงการออกประกาศแจ้งเตือนให้ทุกเที่ยวบินขาเข้าของทุกสนามบิน เตรียมการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อรองรับการล่าช้าที่อาจเกิดขึ้น อีกทั้งได้เพิ่มอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศให้พร้อมต่อการให้บริการในช่วงสภาพอากาศแปรปรวน และมีการปรับตำแหน่งการปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่ความรับผิดชอบให้เหมาะสมกับปริมาณการจราจรทางอากาศ

นอกจากนี้ วิทยุการบินฯ ยังได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อนำข้อมูลด้านข่าวอากาศมาวิเคราะห์แนวโน้มผลกระทบ ให้ทราบถึงการเคลื่อนตัวของสภาพอากาศ และสภาพความรุนแรงของอากาศบริเวณรอบสนามบิน เพื่อแจ้งเตือนให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศ ไม่ว่าจะเป็น บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สายการบินต่าง ๆ รวมถึงต่างประเทศ ทราบถึงข้อมูลสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง โดยได้มีการประสานงานและบริหารแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการบิน เพื่อนำมาใช้บริหารจัดการจราจรทางอากาศล่วงหน้า ให้การควบคุมจราจรทางอากาศเป็นไปอย่างปลอดภัย คล่องตัว และอำนวยความสะดวกให้กับทุกเที่ยวบินที่เข้ามาในน่านฟ้าไทย

สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางในฤดูฝนนี้ อาจต้องเผื่อเวลาในการเดินทางไปยังสนามบิน รวมถึงอาจต้องพบกับความล่าช้าของเที่ยวบินในบางช่วงเวลา ในกรณีที่เกิดฝนฟ้าคะนองหรือสภาพอากาศแปรปรวนในบริเวณสนามบิน อย่างไรก็ตาม วิทยุการบินฯ ยังคงมุ่งมั่นในการบริหารจัดการจราจรทางอากาศให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในการเดินทางของทุกเที่ยวบิน

รายละเอียดเพิ่มเติม

กองสื่อสารองค์กร

โทรศัพท์ 0 2285 9040 / 06 1408 4488

โทรสาร 0 2287 3798 ID : PR.AEROTHAI