พิพิธภัณฑ์บ้านอีสาน

1045

พิพิธภัณฑ์บ้านอีสาน เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและจัดแสดงชีวิต ความเป็นอยู่ สภาพสังคมและวัฒนธรรมของชาวอีสาน โดยแบ่งเป็นบริเวณต่าง ๆ คือหมู่บ้านอีสาน โรงเกวียน เถียงนา แปลงนาข้าว กองฟาง โรงแสดงกลางแจ้ง และบริเวณที่พักภายในบริเวณหมู่บ้านอีสาน ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบของเรือนอีสานกับวิถีชีวิต ระบบครอบครัว เครือญาติ เศรษฐกิจ ความเชื่อศาสนา ฯลฯ ภายในเรือนอีสานแต่ละหลังได้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต(Living musuem ) ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชาวอีสานรวมทั้งข้อมูลที่แสดงถึงความสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์และความเชื่อในการใช้พันธ์พืชพันธ์ไม้ของชาวอีสาน

ที่มา: walai.msu